O společnosti

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

Název společnosti: Obecní dům, a.s.
Sídlo společnosti: 111 21 Praha 1, nám. Republiky 1090/5
Právní forma: akciová společnost
Vznik společnosti: 3. 6. 2005
Identifikační číslo: 27251918
Zapsána v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze oddíl B, vložka 9990

Charakteristika společnosti

Společnost Obecní dům, a. s. byla založena hlavním městem Prahou, které je jejím stoprocentním vlastníkem. Společnost byla do obchodního rejstříku zapsána dne 3. 6. 2005. Sídlem společnosti je Praha 1, nám. Republiky 1090/5. Vlastní podnikatelská činnost byla zahájena dne 1. srpna 2005, tj. dnem, kdy byla společnosti pronajata budova Obecního domu s mobiliářem a pozemkem. Společnost nahradila příspěvkovou organizaci Obecní dům s obdobným předmětem činnosti, jejímž zřizovatelem bylo rovněž hlavní město Praha.

Správu Obecního domu vykonává společnost na základě nájemní smlouvy uzavřené mezi Obecním domem a.s. jako nájemcem a hl. m. Prahou jako vlastníkem. Převažujícím druhem činnosti společnosti jsou dlouhodobé a krátkodobé podnájmy obchodních prostor, kanceláří a reprezentačních sálů Obecního domu. Mezi další významnější činnosti patří pořádání a spolupořádání výstavních projektů v prostorách Obecního domu a organizování prohlídek Obecního domu. Nezanedbatelnou složkou činnosti společnosti je komplexní péče o Obecní dům jako národní kulturní památku.

Obecní dům a.s. není příjemcem dotací ani jiných příspěvků z veřejných zdrojů – celou svou činnost (včetně údržby a oprav) pokrývá z výnosů z vlastní obchodní činnosti.

Představenstvo: předseda představenstva: Mgr. Vlastimil Ježek
místopředsedkyně představenstva: Ing. Mercedes Benlatreche
člen představenstva: Ing. Pavel Klaška
Dozorčí rada: předseda dozorčí rady: MUDr. Marián Hošek
člen dozorčí rady: Ing. Antonín Lébl
člen dozorčí rady: Mgr. Jiřina Růžičková
člen dozorčí rady: Bc. Jan Kolář

Počet zaměstnanců: 42

Průměrná měsíční mzda zaměstnanců a.s. Obecní dům

30.000,- Kč

Měsíční odměny představenstva a dozorčí rady a.s. Obecní dům

předseda představenstva: 96.000,-Kč

místopředseda představenstva: 35.000,-Kč

člen představenstva: 25.000,-Kč

předseda dozorčí rady: 20.000,-Kč

místopředseda dozorčí rady: 10.000,-Kč

člen dozorčí rady: 10.000,-Kč

Pozn. Členům představenstva a dozorčí rady mohou být přiznávány čtvrtletní odměny, vyplácené v závislosti na plnění plánovaného hospodářského výsledku, do výše jedné měsíční odměny.

Pozn.2: K 30/6 2014 byly zrušeny funkce ředitele a zástupce ředitele Společnosti, od 1/7 2014 převzalo jejich povinnosti představenstvo.